Uždaviniai 2021 m.:

  1. Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) organizavimą, ypatingą dėmesį skiriant mokėjimo mokytis kompetencijai ir siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
  2. Organizuoti ugdymo(si) veiklas inovatyviose gimnazijos erdvėse.
  3. Kurti atsakingą, saugią, bendruomenišką gimnazijos aplinką.

Vizija –

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija – moderni, atvira nuolatinei kaitai, saugi ir bendruomeniška mokykla, sudaranti galimybes mokiniams siekti aukštų ugdymosi rezultatų, tenkinanti mokinių poreikius, sudaranti sąlygas mokinių meninei saviraiškai.


Misija –

teikti kokybišką, tenkinantį kiekvieno ugdytinio poreikius ir galimybes ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, ugdyti žmogų, gebantį savarankiškai ir atsakingai gyventi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje.


Filosofija –

mokykla nėra žinios ar informacija, tai ĖJIMAS Į PRIEKĮ. Reikia, kad žmonės apskritai susikalbėtų (L. Donskis)